(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology Standard) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  2. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  3. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องการนำเทคโนโลยีชีวมิติไปประยุกต์ใช้งานในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับภาคบริการประชาชน มีแนวทางในการใช้งานและการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีความถูกต้องโปร่งใส มีความปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งานระบบ และปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม เพื่อให้แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความสอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในประเทศไทย โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย กรอบการทำงาน (Framework) ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing Requirements) และข้อกำหนดของการยืนยันตัวตน (Authentication Requirements)

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent) อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ไปปรับใช้กับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวและการขอ ความยินยอมที่ไม่ได้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 เวอร์ชัน 2.0

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้พัฒนาระบบการลงคะแนนในการพัฒนาระบบ การลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถด้านฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานหรือใช้บริการระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More