ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม เลขที่ ขมธอ. 26-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

Read More

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 4 มกราคม 2564) และประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

สพธอ. เวียนร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Guideline for Thailand – Digital Identity Service using Mobile ID) เพื่ออธิบายภาพรวมของการใช้งานโมบายล์ไอดี (mobile ID) ผ่านโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม (mobile ID platform) ข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์มสามารถใช้อ้างอิงและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for Academic Transcript) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลทางการศึกษาในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบประมวลผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

Read More

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยว่าด้วยการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม (Electronic Voting in Meetings) เพื่อ เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

Read More