ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

Read More

ผอ.สำนักมาตรฐานและผอ.สำนักสารสนเทศ ETDA บรรยายหัวข้อ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน และ คุณพรสม  ศุภวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 

Read More

วิทยากร eStandard Center บรรยายใน “การประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับบริการ Bulk Payment” จัดโดย ธปท.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยากร eStandard Center นายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายณัฐฑพัฒน์  โรจนศุภมิตร นักวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับบริการชำระเงินรายย่อยหลายรายการ (Bulk Payment)

Read More

สำนักมาตรฐาน ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เยือน ETDA

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม และ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) หรือ ETDA นำโดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA นายชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ETDA

Read More