ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA บรรยายหัวข้อ “e-Transactions and e-Health” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “e-Transactions and e-Health” ร่วมด้วยวิทยากรจาก eStandard Center นายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. ในการอบรมหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 6  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Read More

ETDA เข้าร่วมประชุม AFACT 2015 (2015 AFACT Mid-Term Meeting) ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

เมื่อวันที 16-17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐาน สพธอ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกลางปี AFACT 2015 (2015 AFACT Mid-Term Meeting) ครั้งที่ 33 ณ โรงแรม Epinas Hotel Persian Gulf กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Read More

ETDA ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ GS1 Thailand จัดการอบรมสัมมนา “แนวทางการใช้มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์” หลักสูตร “GS1 eCom and GS1 XML Training in Bangkok”

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) หรือ ETDA ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ GS1 Thailand

Read More

ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน บรรยายหัวข้อ “e-Transaction in Supporting National Single Window” จัดโดย NIDA

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้ร่วมบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ASEAN Single Electronic Window”

Read More