วิทยากร eStandard Center บรรยายหัวข้อ “ระบบ e-Cess กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดย สกย.

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดประชุมสัมมนา

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) มธอ. 0001-2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน สามารถรับส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงยังช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการชำระเงินทางออนไลน์ให้สูงขึ้น โดย ETDA ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน NPMS ให้เป็น “มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ มธอ. 0001-2555 ผ่านคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) โดยมีการประกาศจำนวน 4 ข้อความ เมื่อปี 2556

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย มธอ. 0002-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ หรือ คธอ. พิจรณาเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์

Read More

สพธอ. จัดงานสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล”

Read More