ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน (วิทยากรจาก eStandard Center) ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทยเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย”

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายกับ นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

Read More

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ จัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

Read More

วิทยากร eStandard Center บรรยายหัวข้อ “ระบบ e-Cess กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดย สกย.

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดประชุมสัมมนา

Read More