สพธอ. จัดงานสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล”

Read More

ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัด Open Forum เปิดบ้านในหัวข้อ “ข้อมูล​รักษา​พยาบาล​: ปิดอะไร​ เปิดตอนไหน​ ให้​ผู้ป่วย​ได้ประโยชน์?”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนามาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย สพธอ. ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้งานจริงในประเทศไทย

Read More

สพธอ. จัดงานสัมมนา “ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม และ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานสัมมนา“ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน” ขึ้น

Read More

สพธอ. จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read More