สำนักมาตรฐานจัดอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข Object Identifier (OID) Repository

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OID ขึ้น

Read More

EDICOM 2014 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ UN/CEFACT เพื่อสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

Read More

สพธอ. จัดงานประชุม AFACT 2014 Plenary Meeting

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA  ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT  ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business “UN/CEFACT” โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

Read More

ประเทศลาวเตรียมเข้าใช้ระบบการชำระเงินอาเซียน ตามมาตรฐาน ISO 20022

กลุ่มธนาคารลาวได้ เตรียมพร้อมใช้งานมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ISO20022 ASEAN Payment Systems Workshop ที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

Read More