สำนักมาตรฐาน สพธอ. จัดบรรยายหัวข้อ Get ready for CMR: XML Tutorial แก่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์ ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get ready for CMR: XML Tutorial” 

Read More

ธปท. ร่วมกับสพธอ. จัดประชุมชี้แจงร่างมาตรฐาน NPMS 8 ข้อความ, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ

(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบนโยบายการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ข้อความชี้, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ (One Nation One Standard – Compliance Test System: ONOS-CTS) “

Read More

ETDA ต้อนรับ 19 ประเทศสมาชิก AFACT เปิดเวทีผลักดัน e-Commerce และ e-Transactions ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลางปี AFACT 2014 (2014 AFACT Mid-Term Meeting) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Read More

ธปท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read More