สพธอ. จัดงานสัมมนา “ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม และ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานสัมมนา“ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน” ขึ้น

Read More

สพธอ. จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read More

สำนักมาตรฐานจัดอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข Object Identifier (OID) Repository

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OID ขึ้น

Read More

EDICOM 2014 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ UN/CEFACT เพื่อสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

Read More