สำนักมาตรฐาน สพธอ. บรรยายหลักสูตร “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)” แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) นางภรวดี ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดอบรม “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)”  โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS และสามารถนำข้อความการชำระเงินภายในของธนาคารมาประยุกต์เป็นข้อความการชำระเงินที่ตรงตามมาตรฐาน NPMS ได้

Read More

สพธอ.และ SWIFT จัดบรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services

(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication หรือ SWIFT บรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services โดยนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ.

Read More

สำนักมาตรฐาน สพธอ. จัดบรรยายหัวข้อ Get ready for CMR: XML Tutorial แก่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์ ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get ready for CMR: XML Tutorial” 

Read More

ธปท. ร่วมกับสพธอ. จัดประชุมชี้แจงร่างมาตรฐาน NPMS 8 ข้อความ, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ

(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบนโยบายการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมชี้แจงร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ข้อความชี้, แบบสำรวจความคิดเห็น และระบบในการทดสอบความสอดคล้องตามร่างมาตรฐานฯ (One Nation One Standard – Compliance Test System: ONOS-CTS) “

Read More