มาตรฐาน ISO/IEC 29110 กับ ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ทุกวันนี้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจับตามองมายังตลาดการค้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากด้วยสัดส่วนทางการตลาดส่วนมากยังมาจากทางทวีปเอเซีย เนื่องจากสัดส่วนทางการตลาดของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก จึงทำให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนยังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆในตลาดอาเซียนได้1 ดังนั้นจึงได้ริเริ่มสนับสนุนมาตรฐานที่จะสามารถตอบสนองกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างดีสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดเล็กคือมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หรือ Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards

Read More

Focus Group Seminar เรื่อง “Payment Card Standard”

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  เป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และความจำเป็นที่ประเทศไทยควรจะมีมาตรฐานของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Card Standard)

Read More