Category Archives: เอกสารเผยแพร่

งานสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม AEC2015 “มาตรฐาน e-Transactions กุญแจสู่ความสำเร็จของภาครัฐและเอกชน”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)เตรียมความพร้อมรองรับ AEC 2015  ผลักดันมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าผ่านระบบ National Single Window (NSW)  เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน

Read More

งานสัมมนา “ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย”

สพธอ. จับมือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไท

Read More

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด

สพธอ. ร่วมกับสนข. และ OSPT Alliance ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด  เพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

Read More