ประเภทของเอกสาร: เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework หัวข้อ Standards

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework หัวข้อ Standards ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานด้วย Website Security Standard (WSS) version 1.0  ขมธอ.1-2557 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

งานสัมมนา “eStandard Day : Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร?” วันที่ 2 ต.ค. 58 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

งานสัมมนา eStandard Day ในหัวข้อ “Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร ?” ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์…

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ——————————————————————————————————– รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ เลขที่ ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ขมธอ. 1-2557 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์สามารถพัฒนาหรือจัดทำเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินมาตรการในการป้องกัน ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง หรือสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขมธอ. 2-2557 บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology :TMT)…

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0