ประเภทของเอกสาร: เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework หัวข้อ Standards

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Cyber Security Policy and Framework หัวข้อ Standards ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานด้วย Website Security Standard (WSS) version 1.0  ขมธอ.1-2557 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

งานสัมมนา “eStandard Day : Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร?” วันที่ 2 ต.ค. 58 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

งานสัมมนา eStandard Day ในหัวข้อ “Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร ?” ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์…

งานสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม AEC2015 “มาตรฐาน e-Transactions กุญแจสู่ความสำเร็จของภาครัฐและเอกชน”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)เตรียมความพร้อมรองรับ AEC 2015  ผลักดันมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าผ่านระบบ National Single Window (NSW)  เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสพธอ. เตรียมพร้อม โครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน ระบบ National Single Window ซึ่งเป็นระบบกลางสำหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน(Agreement to Establish…

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0