Category Archives: สัมมนาและกิจกรรม

ETDA จับมือหน่วยงานไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล UN/CEFACT

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Model) และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (XML Message) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT หลังจากที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรฐาน e-Tax Invoice สำหรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน วางแนวทางและอธิบายการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ใบรับ และใบกำกับภาษี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประมวลรัษฎากร โดย ETDA ออกแบบตามมาตรฐานสากล UN/CEFACT – Cross Industry Invoice (CII Version 3.0) ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน

Read More

ETDA เปิดเวทีประชาคมรับความเห็น ก่อนออก 3 Recommendation ด้านมาตรฐาน

หน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและรับฟังคับคั่ง ETDA ยัน พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ไปปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย สำนักมาตรฐาน เปิดบ้านเชิญหน่วยงานและผู้สนใจร่วม Town-hall Meeting เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA โดยมี วรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA และรักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA ธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ETDA เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วย สันต์ทศน์ สุริยันต์ และ ดร.เกียรติชัย ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส สำนักโครงการพิเศษ

Read More

ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Open Forum: ETDA ร่วมกับ สำนักมาตรฐาน สพธอ. เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดทำใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                               วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น.              

Read More

หลักเกณฑ์จดทะเบียนชื่อสถานที่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่รวมทั้งประเทศไทย ต่างประสบปัญหาในการสะกดชื่อสถานที่ให้เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการสะกดคำให้เป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รภ.) เปิดเวที Open Forum ในหัวข้อ “How to write Thai place name in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี” เมื่อบ่ายวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA โดยได้รับเกียรติจาก แสงจันทร์ แสนสุภา ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง รภ. นฤมล กรีพร นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ รภ. มณฑิกา บริบูรณ์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC และ ดร.กฤษณ์ โกสวัสดิ์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย NECTEC พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA และ ศุภโชค จันทรประทิน      ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ETDA โดยมี พ.ต.ท.หญิง

Read More