ประเภทของเอกสาร: มาตรฐาน (มธอ.)

กลุ่มมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาตรฐานเลขที่ มธอ. 10-2559

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระ เงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 20022 รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 10-2559 ประกาศ ณ วันที่ 7…

ประกาศ คธอ. เรื่องมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง มธอ. 9-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) เลขที่มธอ. 9-2558 เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระะบบ National Single Window (NSW) เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ (B2G, G2B) และระหว่างผู้ประกอบการ (B2B) สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีต้นทุนที่ลดต่ำลง…

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ (1) มาตรฐานรรหัสประเทศ (CODE FOR COUNTRIES) มธอ. 3-2558 (2) มาตรฐารหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (CODE FOR INCOTERMS) มธอ. 4-2558 (3) มาตรฐานหัสสกุลเงินตรา (CODE FOR…

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) มธอ. 0001-2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน สามารถรับส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงยังช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการชำระเงินทางออนไลน์ให้สูงขึ้น โดย ETDA ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน NPMS ให้เป็น “มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ…

Copyright © 2012, All right reserved.
ETDA | Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). Version 2.0