Category Archives: ข้อมูลด้านการบริการ

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เลขที่ ขมธอ. 15-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง (CERTIFICATE AND CERTIFICATE REVOCATION LIST (CRL) PROFILE) เลขที่ ขมธอ. 15-2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดข้อมูลในใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองลำดับชั้นถัดลงมา (Subordinate CA) ใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ และรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองรายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เลขที่ ขมธอ. 15-2560 สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกรรมที่เปลี่ยนไป โดยพัฒนาตามกรอบของ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 หมวด 2 การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง – สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกาหนดเวลาการจดทะเบียน ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 – กรมสรรพากร หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมาย DBD Verified – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560  

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 (e-Invoice และ e-Tax Invoice)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสรรพากรปรับปรุงข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ให้ข้อความต่าง ๆ ครอบคลุมความหลากหลายของการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งรายการข้อมูลที่จำเป็นตามประมวลรัษฎากร ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความที่จำนวน 6 ข้อความ ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note) ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice) ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note) โดยข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560) และได้ยกเลิกข้อเสนอเสนอแนะ ฯ ฉบับเดิม (ขมธอ. 3-2558) แล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2560    ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ  ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559   สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์