Category Archives: รายการมาตรฐาน

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เลขที่ ขมธอ. 4-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เลขที่ ขมธอ. 4-2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาตรฐานเลขที่ มธอ. 10-2559

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระ เงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 20022 รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 10-2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

Read More