Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปสาระสำคัญงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? กับการใช้ e-Document แบบ Smooth Smart Secure”

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมด้านการใช้งาน e-Document เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO Trade Facilitation Agreement กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

Read More

งานสัมมนา “eStandard Day : Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร?” วันที่ 2 ต.ค. 58 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

งานสัมมนา eStandard Day
ในหัวข้อ “Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร ?”

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่องมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง มธอ. 9-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (Code for Trade and Transport Locations) เลขที่มธอ. 9-2558 เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. ได้ประกาศมาตรฐานรหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) จำนวน 6 ฉบับ เป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

Read More