Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เลขที่ ขมธอ. 5-2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

Read More

How to write Thai place names in English เขียนชื่อสถานที่ไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ…อย่างไรกันดี

การสะกดชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนั้น มีหลายแนวทางที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ได้แก่ การแปล การใช้ตามความนิยม และการทับศัพท์ ซึ่งการทับศัพท์นั้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็น การทับศัพท์แบบถ่ายอักษร และการทับศัพท์แบบถ่ายถอดเสียง จึงทำให้เกิดความลักลั่นในการใช้งาน กล่าวคือ ชื่อสถานที่ไทยชื่อเดียวกัน แต่หน่วยงานต่างๆ กลับสะกดเป็นภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ทำให้ชาวต่างชาติ เข้าใจว่าเป็นคนละสถานที่กัน และก่อให้เกิดปัญหาในการกำหนดรหัสสถานที่ UN/LOCODE ตามมาตรฐาน ของสหประชาชาติ และการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเปิดประชาคมอาเซียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้น จึงเป็นเรื่องดีที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ จะได้มีโอกาสมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการเขียนชื่อที่อยู่และชื่อสถานที่ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

Read More

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาตรฐานเลขที่ มธอ. 10-2559

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ – ข้อความระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (National Payment Message Standard – FI To FI Messages for Bulk Payment) มาใช้ในการรับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระ เงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 20022 รายละเอียดตามเอกสาร มธอ. 10-2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

Read More

สรุปสาระสำคัญงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยัง? กับการใช้ e-Document แบบ Smooth Smart Secure”

ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมด้านการใช้งาน e-Document เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO Trade Facilitation Agreement กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุน ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

Read More