Category Archives: ประกาศมาตรฐาน

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการกำหนดข้อมูลในใบรับรองและรายการเพิกถอนใบรับรอง เลขที่ ขมธอ. 15-2560

เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดข้อมูลในใบรับรองสำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองลำดับชั้นถัดลงมา (Subordinate CA) ใบรับรองสำหรับผู้ใช้บริการ และรายการเพิกถอนใบรับรอง ซึ่งจะช่วยให้รูปแบบของใบรับรองที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองรายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน เลขที่ ขมธอ. 14-2560

เพื่อสนับสนุนการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบข้อความ XML ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เลขที่ ขมธอ. 13-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง  (CODE FOR CERTIFICATION LOCATIONS) เลขที่ ขมธอ. 13-2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Read More

ประกาศ สพธอ. เรื่องข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยรหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เลขที่ ขมธอ. 12-2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยรหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ( ACCOMMODATION CODES FOR TOURISM INDUSTRY) เลขที่ ขมธอ. 12-2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

Read More