Category Archives: ประกาศมาตรฐาน

ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย มธอ. 0002-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ หรือ คธอ. พิจรณาเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์

Read More