(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC SIGNATURE GUIDELINE) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC SIGNATURE GUIDELINE) เพื่ออธิบายแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตระหนักถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***


(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC SIGNATURE GUIDELINE)
5 มิถุนายน 2562
-
28 มิถุนายน 2562
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
มาที่อีเมล [email protected]