ETDA มอบรางวัล eASIA Awards 2019 สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้งาน 37th AFACT Plenary 2019

เล็งผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม AFACT Plenary ครั้งที่ 37 พร้อมจัดกิจกรรมประกวดและมอบรางวัล eASIA Awards 2019 เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกข้ามพรมแดนได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในภูมิภาคไปในทิศทางเดียวกันตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

ส่วนงานประกาศผลและมอบรางวัล eASIA Awards 2019 จัดขึ้นเพื่อค้นหาและส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจาก 20 ประเทศสมาชิก AFACT ที่นำมาตรฐานมาใช้ในทางปฏิบัติและมีความโดดเด่นด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

สุรางคณา กล่าวว่า “โลกปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าโลก ที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสนามการค้าการลงทุนที่มีเสถียรภาพและตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก เมื่อปี 2561 ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่พัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกับภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้”

สำหรับรางวัล eASIA Awards 2019 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยมีองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเอเชียแปซิฟิก รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trade Facilitation and e-Commerce ได้แก่

GOLD AWARD “Thailand National Single Window implementation” โดย Thai Customs Department, Thailand

GOLD AWARD “SAYAD Project (Iranian Issuance of Electronic Checkbooks System)” โดย Informatics Services Corporation (ISC), The Islamic Republic of Iran

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ หรือ Digital Transformation (Public Sector) ได้แก่ 

GOLD AWARD “Innovation in e-Voting & Cross-border Voting Solution STP” โดย Taiwan Depository & Clearing Corporation, Chinese Taipei

Silver AWARD “Innovative Application of National Health Insurance MediCloud System” โดย National Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare, Chinese Taipei

Silver AWARD “SEPAND Project (Iranian ACH Direct Debit)” โดย Informatics Services Corporation (ISC), The Islamic Republic of Iran

3. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector) ได้แก่ 

GOLD AWARD “DMoney” โดย D Money Bangladesh Limited, Bangladesh

Silver AWARD “Korea Tourism Organization-Experiencing “201∞ Boundless Korea”” โดย Vpon Big Data Group, Chinese Taipei

Silver AWARD “e-Certificate for Sugar Exporters in Thailand” โดย New Technology Information Co., Ltd, Thailand

4. ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล หรือ Creating Inclusive Digital Opportunities ได้แก่

GOLD AWARD “e-Tax Invoice Project” โดย Electronic Transactions Development Agency, Thailand

Silver AWARD “SEPAM Project (Iranian Electronic Interbank Messaging System)” โดย Informatics Services Corporation (ISC), The Islamic Republic of Iran

และรางวัลเกียรติยศ หรือ Honorary Award ที่มอบให้กับ ดร.แกรี่ เรง เวง กอง หัวหน้าคณะผู้แทนจากไต้หวัน (Gary Reng Weng Gong,PhD, Head of Delegate Chinese Taipei) อดีต AFACT Chairman ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก  และทำให้ AFACT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ความน่าสนใจของรางวัล eASIA Awards 2019 คือ การคัดสรรผู้ประกอบการหรือบริษัทชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการผลักดันจาก AFACT ให้เป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงและแนะนำผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้อย่างถูกต้องยั่งยืน

“เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ลดความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน e-Transactions และ e-Commerce รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อการผลักดันเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงได้มีการส่งมอบ Token เกียรติยศให้กับประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพการจัดงาน AFACT Meeting ปี 2020 ต่อไป” สุรางคณา กล่าว

ติดตามข้อมูลของการจัดประชุม AFACT Plenary ครั้งที่ 37 และ eASIA Awards 2019 ได้ที่  https://standard.etda.or.th/afact2019/