(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ (MESSAGE STANDARD FOR ELECTRONIC GOVERNMENT RECEIPT) เวอร์ชัน 0.3 ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นจากการเวียนร่าง

สพธอ. ได้ปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็นจากการเวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้งานและโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำใบเสร็จรับเงินภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับมาตรฐานข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
1. ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ
(MESSAGE STANDARD FOR ELECTRONIC GOVERNMENT RECEIPT) เวอร์ชัน 0.3
2. Message Specification: ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ เวอร์ชัน 0.3