(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของสารรับรองและสารสำแดงที่ตรวจสอบได้ (Data Structure of Verifiable Credential and Presentation) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของสารรับรองและสารสำแดงที่ตรวจสอบได้ (Data Structure of Verifiable Credential and Presentation) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับสารรับรองที่ตรวจสอบได้ (verifiable credential) และสารสำแดงที่ตรวจสอบได้ (verifiable presentation) และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานของสารรับรองที่ตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ออกสาร (issuer) ผู้ถือสาร (holder) และผู้ตรวจสอบสาร (verifier) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้สารรับรองที่ตรวจสอบได้ในการแสดงเอกสารหรือข้อมูลประจำตัวต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ในลักษณะที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเป็นส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการเข้ารหัสลับ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างกันตามมาตรฐานสากล

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91034 (วีรศักดิ์ ดีอ่ำ)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของสารรับรองและสารสำแดงที่ตรวจสอบได้ (Data Structure of Verifiable Credential and Presentation)
20 สิงหาคม
-
9 กันยายน 2563
2. เอกสารนำเสนอ

ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
มาที่อีเมล [email protected]