ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Message Standard for Academic Transcript) เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลทางการศึกษาในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบประมวลผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้รองรับข้อมูลพื้นฐานที่สอดคล้องกับใบประมวลผลการศึกษา อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาอาจต้องมีการปรับใช้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของแต่ละสถาบัน ทั้งนี้ โครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้จะเผยแพร่ในรูปแบบ Message Package ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ไฟล์ Spreadsheet แสดงรายละเอียดของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (message specification) ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อมูล (message element) และข้อกำหนดการใช้งาน (guideline) ที่เกี่ยวข้อง
(2) ไฟล์ XML Schema แสดงโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML รวมถึงไฟล์ XML Schema ของรหัสที่เกี่ยวข้องกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์
(3) ไฟล์ Schematron Schema แสดงกฎการใช้งานของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML
(4) ไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟล์ตัวอย่างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML


สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์