(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวการใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Service using Mobile ID) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity Guideline for Thailand – Digital Identity Service using Mobile ID) เพื่ออธิบายภาพรวมของการใช้งานโมบายล์ไอดี (mobile ID) ผ่านโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม (mobile ID platform) ข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) และกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการยืนยันตัวตนกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์ม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมบายล์ไอดีแพลตฟอร์มสามารถใช้อ้างอิงและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91034 (วีรศักดิ์ ดีอ่ำ)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
(Digital Identity Guideline for Thailand
– Digital Identity Service using Mobile ID)
21 ธันวาคม 2563
-
4 มกราคม 2564
2. แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย
– การใช้โมบายล์ไอดีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
(Digital Identity Guideline for Thailand
– Digital Identity Service using Mobile ID)
ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
-


(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

มาที่อีเมล [email protected]