(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) เพื่ออธิบายข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วม (core component) ซึ่งเป็นองค์ประกอบเชิงความหมาย (semantic building block) สำหรับนำมาใช้อธิบายรายการข้อมูลทั่วไปในการทำธุรกรรม และรองรับการจัดทำรายการข้อมูลในการทำธุรกรรมประเภทใหม่ ๆ โดยอาศัยการปรับโครงสร้างของรายการข้อมูลทั่วไปที่มีอยู่ ทั้งนี้ การใช้ชุดข้อมูลร่วมกันระหว่างกระบวนการทางธุรกิจหรือธุรกรรมประเภทต่าง ๆ จะช่วยยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงแนวคิดหลักและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลร่วมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย core component (CC), business information entity (BIE) และ data type (DT) รวมถึงกระบวนการค้นหาชุดข้อมูลร่วม เพื่อจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดทำข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (message assembly)

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91388 (ภูรินทร์ หวังกีรติกานต์)
อีเมล: estandard.center@etda.or.th

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1.ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability)
10 กุมภาพันธ์ -
5 มีนาคม 2564
2. เอกสารนำเสนอ


(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

มาที่อีเมล estandard.center@etda.or.th