(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

คณะอนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ฉบับเดิม (ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เลขที่ ขมธอ. 18-2561 ขมธอ. 19-2561 และ ขมธอ. 20-2561) เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความสอดคล้องกับกฎหมายและเทคโนโลยีมีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดเป็นมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อมาใช้แทนข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม และยกเลิกข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับเดิม ซึ่ง (ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ประกอบด้วย (ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

  1. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 1 กรอบการทำงาน (Digital Identity – Part 1: Framework)
  2. กรอบการทำงานฉบับนี้เป็นเอกสารอธิบายคำศัพท์ กระบวนการ การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีความเข้าใจตรงกัน

  3. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 2 ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน (Digital Identity – Part 2: Identity Proofing Requirements)
  4. ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตนฉบับนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการหรือทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้ IdP มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตน (identity assurance level: IAL)

  5. มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 3 ข้อกำหนดของการยืนยันตัวตน (Digital Identity – Part 3: Authentication Requirements)
  6. ข้อกำหนดของการยืนยันตัวตนฉบับนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ IdP มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระดับความน่าเชื่อถือของการยืนยันตัวตน (authentication assurance level: AAL)

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91011 (ณัฐฑพัฒน์ โรจนศุภมิตร)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 1 กรอบการทำงาน
(Digital Identity – Part 1: Framework)
10 กุมภาพันธ์ -
12 มีนาคม 2564
2. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 2 ข้อกำหนดของการพิสูจน์ตัวตน
(Digital Identity – Part 2: Identity Proofing Requirements)
3. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล – เล่ม 3 ข้อกำหนดของการยืนยันตัวตน
(Digital Identity – Part 3: Authentication Requirements)
4. เอกสารนำเสนอ: สรุปประเด็นที่มีการปรับปรุงจาก ขมธอ.


(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
ท่านสามารถให้ความคิดเห็น ต่อร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาที่อีเมล [email protected]