(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC Privacy Notices and Consent) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent) เพื่ออธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) การขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent record) ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และควรส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของมูลส่วนบุคคล

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91034 (วีรศักดิ์ ดีอ่ำ)
อีเมล: estandard.center@etda.or.th

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Privacy Notices and Consent)
24 พฤษภาคม –
25 มิถุนายน 2564
2. เอกสารนำเสนอ


(กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจความคิดเห็น)
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ข้างต้น
โดยการ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ

มาที่อีเมล estandard.center@etda.or.th