(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนมีแนวทางในการพัฒนาระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถด้านฟังก์ชันการทำงานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการใช้บริการระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาและปรับใช้ในการออกแบบระบบการลงคะแนนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนเท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนหรือผู้ควบคุมระบบการลงคะแนนของแต่ละหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้อาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็นของการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบการลงคะแนนหรือการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การรองรับการลงคะแนนจากหลายช่องทาง การลงคะแนนที่ผู้ลงคะแนนมีสิทธิลงคะแนนไม่เท่ากัน หรือการอนุญาตให้เปลี่ยนตัวเลือกลงคะแนนหรือส่งผลลงคะแนนได้หลายครั้งจนกว่าจะปิดลงคะแนน ดังนั้น แต่ละหน่วยงานควรดำเนินการตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับ

  • ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนที่เป็นอิสระจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวผู้มีสิทธิลงคะแนนและสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้
  • ระบบการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนลับ ซึ่งใช้วิธีการที่สามารถทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (direct-recording electronic voting machine) หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ลงคะแนน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ลงคะแนน
  • การเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 089-449-8599 (พงศ์พล ไผ่อรุณรัตน์) หรือ 02-123-1234 ต่อ 91032 (ณัชพล วรกิจปรีดา)
อีเมล: estandard.center@etda.or.th

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System)
20 กรกฎาคม –
4 สิงหาคม 2564
(ระยะเวลา 15 วัน)
2. เอกสารนำเสนอ


ดาวน์โหลด Comment Form
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
โดยการส่ง Comment Form มาที่อีเมล estandard.center@etda.or.th