ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 27-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Core Component Specification for Data Interoperability) อธิบายชุดข้อมูลร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับใช้พัฒนาข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้พัฒนานำข้อกำหนดทางเทคนิคไปใช้ออกแบบชุดข้อมูลร่วมต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยชุดข้อมูลร่วมต่าง ๆ ดังนี้ core component (CC) business information entity (BIE) และ data type (DT) สำหรับบรรจุลงในพจนานุกรม (dictionary) และเพื่อให้ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการค้นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมนั้นสำหรับนำไปใช้จัดทำเอกสารต้นแบบ (message assembly) ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน


สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ETDA Recommendation) ทั้งหมด ได้ที่ https://standard.etda.or.th/rec