(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ (Message Standard for Medical Certificate) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object Notation) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบรับรองแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

โครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้รองรับข้อมูลพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91106 (ศิริวรรณ แสนวัง)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ (Message Standard for Medical Certificate)
31 มีนาคม
-
12 เมษายน 2565
Message Package for Medical-Certificate
Message Package for Medical-Certificate: Driving License
Message Package for Medical-Certificate: Sickness License


ดาวน์โหลด Comment Form
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
โดยการส่ง Comment Form มาที่อีเมล [email protected]