ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ เล่ม 1: การใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (2) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ เล่ม 2: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และ (3) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

 

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
1. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ - เล่ม 1: การใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 1-2565
เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลที่มาจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวมิติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำเทคโนโลยีชีวมิติไปประยุกต์ใช้กับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับงานบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
2. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ - เล่ม 2: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 2-2565
เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลที่มาจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการนำเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าไปประยุกต์ใช้กับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับงานบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
3. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ เลขที่ ขมธอ. 30-2565
เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเทคโนโลยีชีวมิติในการลงทะเบียน พิสูจน์ยืนยันชีวมิติ และระบุชีวมิติ รวมถึง การทดสอบสมรรถนะการป้องกันการโจมตีหลอกระบบ โดยเหมาะสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสมรรถนะของอัลกอริทึม หรือ ระบบรู้จำชีวมิติอัตโนมัติ

สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ETDA Recommendation) ทั้งหมด ได้ที่ https://standard.etda.or.th/rec