(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information Security for Electronic Delivery Service Providers) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ National Single Window (NSW) และบริการอื่น ๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยไปใช้งานกับบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม เนื่องจากบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีขอบเขตและการใช้งาน (boundary and applicability) ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้

หมายเหตุ: ความหมายของ tag สี ในรายการข้อกำหนดของร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ฉบับ PRD
  • Tag สีเขียว จะแสดงหัวข้อของข้อกำหนดที่มาจาก ขมธอ.21-2562 (เดิม)
  • Tag สีเหลือง จะแสดงหัวข้อของข้อกำหนดที่เพิ่มใหม่

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91505 (วีรศักดิ์ ดีอ่ำ)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Information Security for Electronic Delivery Service Providers)
2 - 24
มิถุนายน 2565
รายการปรับปรุงเอกสาร (Change History)


ดาวน์โหลด Comment Form
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
โดยการส่ง Comment Form มาที่อีเมล [email protected]