(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (Collection, Moderation and Publication of Online Customer Reviews) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เพื่ออธิบายหลักการและข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานที่จัดการช่องทางออนไลน์ที่เผยแพร่รีวิวของผู้บริโภค (consumer review) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่ดีในการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวบนช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ รีวิวของผู้บริโภคที่มีความโปร่งใสและมีความเป็นกลางจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะเขียนรีวิวต่อสินค้าหรือบริการ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะอ่านรีวิวของผู้บริโภครายอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ปกป้องผู้ประกอบการจากการแสวงหาประโยชน์และความเสียหายที่เกิดจากการปลอมแปลงรีวิว และสนับสนุนผู้ประกอบการในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการตามรีวิวของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับหน่วยงานที่เผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับรีวิวจากลูกค้าของตนเอง หรือบุคคลที่สามที่จัดการรีวิวของผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบการ (เช่น เว็บบอร์ดที่เปิดให้ผู้บริโภคเขียนรีวิวต่อสินค้าหรือบริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค)

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91508 (ปาจรีย์ เพียยุระ)
อีเมล: [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
การรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (Collection, Moderation and Publication of Online Customer Reviews)
1 - 24 มิถุนายน 2565


ดาวน์โหลด Comment Form
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
โดยการส่ง Comment Form มาที่อีเมล [email protected]