ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (BIOMETRIC TECHNOLOGY) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 8 กรกฎาคม 2565)

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิติ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  2. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ปลายปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ คือ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 1: การใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 1-2565 และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 2: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 2-2565 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ทั้งนี้ การใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน มิได้จำกัดอยู่เพียงการใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าเท่านั้น แต่ยังมีการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติรูปแบบอื่น อาทิ การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือ และการใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตา

ดังนั้น สพธอ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ ดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายผลและครอบคลุมการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มากขึ้น ประกอบด้วย

  1. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  2. ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลที่มาจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือไปประยุกต์ใช้กับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในภาคบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีความถูกต้องโปร่งใส มีความปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
  3. (ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ – เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  4. ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลที่มาจากการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาไปประยุกต์ใช้กับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในภาคบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีความถูกต้องโปร่งใส มีความปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติด้านงานนิติวิทยาศาสตร์
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายการใช้ข้อมูลชีวมิติของบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 ต่อ 91410 (ณัฐพัชร์ อ่องโอภาส) หรือ 02-123-1234 ต่อ 91411 (ณัชชา พรหมวรรณ)
อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]

(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
ระยะเวลาเวียนร่าง
1. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ
เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
10 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565
2. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ
เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน


ดาวน์โหลด Comment Form
ท่านสามารถให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
โดยการส่ง Comment Form มาที่อีเมล [email protected] หรือ [email protected]