สพธอ. จับมือสมาคมระดับโลก SWIFT เป็นครั้งแรกในเอเชีย หนุนกลุ่มการเงินไทยและ AEC เทียบเท่ามาตรฐานโลก

วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO 20022 กับอุตสาหกรรมด้านการเงินในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

3

นางสุรางคณา วายุภาพ ผอ.สพธอ. เปิดเผยว่า สพธอ. ที่มีภารกิจสำคัญในการผลักดัน พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย และ SWIFT ซึ่งเป็นสมาคมระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกที่มีบทบาทในการพัฒนารูปแบบโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของสถาบันการเงินและบริษัท มากกว่า 10,000 แห่งใน 212 ประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้งานกับอุตสาหกรรมด้านการเงินที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ที่จะทำให้อุตสาหกรรมด้านการเงินขยายเป็นตลาดขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้องใช้งานมาตรฐานข้อความแบบระบบเปิดร่วมกัน และมีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสูง

1

“ความร่วมมือครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการเงินของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการเงินของไทย ด้วยรูปแบบการใช้งานข้อความทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับ ISO 20022 ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลได้ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง นอกจากนี้ สพธอ. ยังมีแผนที่จะประยุกต์แนวทางมาตรฐานด้านการเงินนี้ เพื่อขยายการใช้งานไปยังอุตสากรรมภาคอื่นๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข และด้านการนำเข้าส่งออก ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต” นางสุรางคณา กล่าว

ด้านนาย Alain Raes ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ SWIFT แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ในระดับอาเซียน SWIFT มีส่วนในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมด้านการเงินและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อที่จะทำให้การรับส่งข้อความและการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินมีความเป็นสากลและมีมาตรฐาน

“การริเริ่มนี้จะช่วยปูทางในการพัฒนาระบบการเงินจากระดับประเทศไปสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับภูมิภาคที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บทบาทระดับโลกและประสบการณ์ในวงกว้างของ SWIFT ผสานกับความมุ่งมั่นของ สพธอ. นับเป็นการผนึกกำลังอย่างแท้จริงในการเป็นผู้นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง พวกเราตั้งใจจริงที่จะทำให้ภาคการเงินของไทยและภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ” นาย Alain สรุป

อ่านลิงค์ข่าวเพิ่มเติมจาก SWIFT ได้ ที่นี่

ภาพบรรยากาศภายในงาน

4   2

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม