รหัสธนาคารไทย THCBC ได้รับการบรรจุลง ExternalCodelist ของ ISO 20022

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดรหัสสำหรับระบุเอกลักษณ์ของสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ในประเทศไทย รวมถึงรหัสสาขาของธนาคาร โดยใช้ชื่อรหัสว่า Thai Central Bank Code (THCBC) ซึ่งมีการใช้งานระหว่างสถาบันการเงินในประเทศไทยอย่างแพร่หลายนั้น ได้รับการบรรจุลงในรายการ ExternalClearingSystemIdentification1Code ของ External Code Sets ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในไฟล์ External Code Sets เพื่อให้สามารถนำมาใช้อ้างอิงในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ : ExternalCodeSet 21Feb2014

thcbc

ในปัจจุบัน มีทั้งหมด 43 สถาบันการเงิน ที่มีรหัสอยู่ใน THCBC ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรหัส THCBC ประกอบด้วย รหัสสถาบันการเงิน (ธนาคาร) เป็นตัวเลขจำนวน 3 หลัก และ รหัสสาขาธนาคาร เป็นตัวเลขจำนวน 4 หลัก

โดยรายละเอียดของรหัส THCBC สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สำหรับสถาบันการเงิน และ สำหรับรหัสสาขาธนาคารของแต่ละธนาคาร

 

ที่มา: www.iso20022.org/external_code_list.page, www.bot.or.th