สพธอ. บรรยายกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์แห่งชาติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์แห่งชาติ”

1

(วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์แห่งชาติ” ในการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้การบริการด้านการตรวจพิสูจน์ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการค้า การนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์ ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในระบบ National Single Window & ASEAN Single Window ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

23