ธปท. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

IMG_3997_1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ.  และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ธนาคารแห่งประเทศไทยIMG_4032_2 IMG_4031_2  IMG_4030_2

โดยในการประชุมบรรยายถึงความเป็นมาของการจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS) และประกาศการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทมอ.) กำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงาน ทมอ. และให้คณะทำงาน ทมอ. พิจารณาแผนการจัดทำร่างมาตรฐาน NPMS และพิจารณาร่างมาตรฐาน NPMS สำหรับการเวียนร่าง/สัมมนาเพื่อขอข้อคิดเห็น

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน NPMS สำหรับการเวียนร่าง/สัมมนาเพื่อขอข้อคิดเห็น ได้ที่ link นี้   ร่างมาตรฐาน NPMS สำหรับการเวียนร่าง หรือ คลิกที่ภาพด้านล่างNpms_V2_3

 ####

ภาพบรรยากาศการประชุม

IMG_4028_3  IMG_4014_3   IMG_3966_4IMG_3989_2     IMG_3968_3    IMG_3958_4      IMG_4006_2

####