ETDA ต้อนรับ 19 ประเทศสมาชิก AFACT เปิดเวทีผลักดัน e-Commerce และ e-Transactions ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลางปี AFACT 2014 (2014 AFACT Mid-Term Meeting) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

phoca_thumb_l_img_5608

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลางปี AFACT 2014 (2014 AFACT Mid-Term Meeting) ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

phoca_thumb_l_img_5351_400

ทั้งนี้ นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ในฐานะ Chairman of AFACT 2014 กล่าวว่า ETDA ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุม AFACT 2014 ซึ่งการจัดประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ รอบ Midterm Meeting ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และรอบ Plenary Meeting ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร

320    phoca_thumb_l_img_5354


AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business)
 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิก 19 ประเทศที่อยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้มีจุดประสงค์การก่อตั้งคณะทำงาน AFACT เพื่อก่อให้เกิดความเป็นกลางทางการค้าและเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการดำเนินกิจกรรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าและส่งออกของประเทศในเขตภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมของแต่ละประเทศจะมอบหมายผู้แทนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกำหนดแนวทางการทำงานที่สนับสนุนงานด้านการค้าขายและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการทำงานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการร่วมกำหนดนโยบายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนการทำงานของ UN/CEFACT (United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business) ที่จะนำทางและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ การค้า การจัดการของสมาชิกและทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

400

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าที่ได้จากการประชุม UN/CEFACT Forum ครั้งที่ 23 เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องข้อตกลง WTO Trade Facilitation Agreement (ATF) ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ ‘Authentication’ หรือการยืนยันตัวตน ข้อแนะนำที่ 36 เกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันของโครงการ Single Window (Rec 36 Project of Single Window Interoperability) โดเมนด้านการเกษตร โดเมนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของ AFACT ต่อ UN/CEFACT,  UNESCAP และหน่วยงานอื่นๆ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า สำหรับการรายงานสถานะของ NTFB (Rec 4:  National Trade Facilitation Bodies) ประเทศไทยได้เสนอปัญหาการทำงานของโครงการ National Single Window ซึ่งยังขาดจุดโฟกัสและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย

200_1   200_3     200_2

>> ท่านผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.afact2014.in.th