สำนักมาตรฐาน สพธอ. บรรยายหลักสูตร “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)” แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 (วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) นางภรวดี ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดอบรม “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)”  โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS และสามารถนำข้อความการชำระเงินภายในของธนาคารมาประยุกต์เป็นข้อความการชำระเงินที่ตรงตามมาตรฐาน NPMS ได้

450_S__3997746

(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) นางภรวดี ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดอบรม “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)”  โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS และสามารถนำข้อความการชำระเงินภายในของธนาคารมาประยุกต์เป็นข้อความการชำระเงินที่ตรงตามมาตรฐาน NPMS ได้

300_S__4005925300_IMG_4750300_n_IMG_4647

นายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)” ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 7 ชั้น 7 (ห้องวิชาสถาพร) ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยการอบรมในช่วงเช้า ครอบคลุมหัวข้อ “การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS ,การนำมาประยุกต์ใช้งาน” เริ่มจากให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO20022, มาตรฐาน Common Global Implementation (CGI), โครงสร้างมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการ

และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม Workshop เรื่อง “การประยุกต์ใช้มาตรฐาน NPMS กับข้อความ Bulk Payment” โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ Scenario/Message Flow, เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อความ Bulk Payment ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับข้อความตามมาตรฐาน NPMS และทดลองสร้างข้อความ XML ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน NPMS

200_IMG_4786  200_IMG_4830  200_IMG_4805