สำนักมาตรฐานจัดอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข Object Identifier (OID) Repository

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OID ขึ้น

เนื่องจาก สำนักมาตรฐานได้จัดทำระบบทะเบียนหมายเลข OID หรือ Object Identifier (OID) Repository เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สพธอ. สามารถระบุวัตถุ (Object) ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ  โดยในงานอบรมครั้งนี้ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Object Identifier (OID) และ การใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OID (OID Repository) ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมเป้นตัวแทนจากสำนักโครงสร้างพื้นฐาน สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักสารสนเทศ

IMG_7987