ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) มธอ. 0001-2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน สามารถรับส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล ยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงยังช่วยเพิ่มปริมาณและมูลค่าการชำระเงินทางออนไลน์ให้สูงขึ้น โดย ETDA ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน NPMS ให้เป็น “มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หรือ มธอ. 0001-2555 ผ่านคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) โดยมีการประกาศจำนวน 4 ข้อความ เมื่อปี 2556

Announce-NPMSV2

ต่อมาได้ปรับปรุงมาตรฐาน NPMS  และ คธอ. ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน NPMS และประกาศมาตรฐาน NPMS มธอ. 0001-2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยการลงนามของนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. โดยครั้งนี้นับเป็นการปรับปรุงเนื้อหามาตรฐานการรับส่งข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการ ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางของ Common Global Implementation (CGI) ที่กำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO 20022 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีการใช้งานที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการชำระเงินในประเทศไทย จึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่

ในเล่มมาตรฐาน NPMS มธอ. 0001-2558 ประกอบด้วยข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 8 ข้อความจากเดิมที่มีเพียง 4 ข้อความ โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 ข้อความ ซึ่งอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme และกำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO 20022 ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลผ่าน CGI Forum ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการและสถาบันการเงินรายใหญ่ระดับโลก และส่วนที่ 2 เป็นข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 ข้อความ ซึ่งอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 เท่านั้น

โดยมีรายละเอียดของข้อความดังนี้ 1.ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 3.ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 4.ข้อความรายงานรายการโอนเงินหรือหักเงินในบัญชีเงินฝาก 5.ข้อความแจ้งยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก 6.ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 7.ข้อความโอนคืนเงินที่ได้หักบัญชีไปแล้ว 8. ข้อความขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินหรือหักบัญชี

ดาวน์โหลดมาตรฐาน NPMS (มธอ. 0001-2558) ได้ที่ URL นี้ : มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)