ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย มธอ. 0002-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ หรือ คธอ. พิจรณาเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์

AnnounceTMT

โดยเนื้อหาในมาตรฐานฉบับนี้ แบ่งออกเป็นสามบท บทแรกกล่าวถึงความเป็นมา ความจำเป็นของการพัฒนา ผลการศึกษาสถานการณ์รหัสยาที่ใช้อยู่ในประเทศไทย มาตรฐานรหัสทางการแพทย์ที่พึงประสงค์ตามหลักวิชาด้านสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) การพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของ 5 ประเทศที่มีระบบข้อมูลบริการสุขภาพทางการแพทย์ที่ดี และแนวทางการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสมาตรฐานยาไทย บทที่สองกล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology Data Model) ซึ่งจะกล่าวถึงหลักการการพัฒนา TMT ความครอบคลุมของ TMT กระบวนการพัฒนา TMT และรายละเอียดโครงสร้างบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT Data Model) และบทที่สามกล่าวถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงต้นปีงบประมาณ 2557 มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสมกับทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ และระบบสารสนเทศด้านเภสัชกรรม

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาตรฐาน TMT (มธอ. 0002-2558) ได้ที่ URL นี้ : มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)