ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

etdaRecBanner_V1

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

————————————————————————————————

รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

⇒ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานอื่นๆ

รายการสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ
⇒⇒ 1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
⇒⇒ 2. ด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Trade and Information Exchange)
⇒⇒ 3. ด้านการสาธารณสุข (Health)
⇒⇒ 4. ด้านการชำระเงิน (Finance)

————————————————————————————————-

เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ้างตามมาตรา 7 (4) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 แต่งตั้ง “คณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ตาม คำสั่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ 44/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการอำนาจหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการจัดทำร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยขั้นตอนในการจัดทำและแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
สำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อีเมล : estandard.center@etda.or.th

————————————————————————————————

รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มีดังนี้

เลขที่

ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

ขมธอ. 1-2557 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลเว็บไซต์สามารถพัฒนาหรือจัดทำเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และดำเนินมาตรการในการป้องกัน ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง หรือสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ขมธอ. 2-2557 บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย เพื่อให้สามารถนำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology :TMT) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์
ขมธอ. 3-2558 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0 <ยกเลิก> เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ขมธอ. 3-2560 ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0 เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกข้อเสนอแนะ ฯ เดิมและกำหนดข้อเสนอแนะ ฯ นี้ขึ้นใหม่
ขมธอ. 4-2559 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างมั่นคงปลอดภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านทางช่องโหว่ต่างๆ และสามารถจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับได้
ขมธอ. 5-2559 แนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางการใช้งานรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE – Code for Ports and Other Locations) ที่ได้มีการลงทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Permanent Mission of Thailand to The United Nations Office and other International Organizations in Geneva) ให้เป็น National Focal Point ในการดูแลรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้รหัสมาตรฐานข้อมูลสากล สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ขมธอ. 6-2559 การให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อกำหนดโครงสร้างหมายเลขโอไอดีของ สพธอ. รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขโอไอดีสำหรับระบุวัตถุของกิ่งในลำดับชั้นถัดลงมาจากกิ่ง ETDA ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ขมธอ. 7-2559 การจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยในระดับสากล อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ
ขมธอ. 8-2560 แนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือที่ตอบสนองความต้องการของธุรกรรมที่เปลี่ยนไป
ขมธอ. 9-2560 การจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อกำหนดแนวทางในการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบายแนวทางการระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier : OID) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ดำเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน
ขมธอ. 10-2560 การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเพิ่มวิธีการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลผู้ให้ความยินยอมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือไปจากการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือและโดยวิธีโทรสาร
ขมธอ. 11-2560 การจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0 เพื่อกำหนดมาตรฐานและวางแนวทางการจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ มีผลผูกพันบังคับใช้ทางกฎหมายและสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับการทาธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม
ขมธอ. 12-2560 รหัสสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวอร์ชัน 1.0 เพื่อบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนาตามแนวมาตรฐานของมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
ขมธอ. 13-2560 รหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เวอร์ชัน 1.0 เพื่อให้มีข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรองอันจะทำให้ทราบที่มาของหนังสือรับรองและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมบริหารจัดการมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ National Single Window ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

————————————————————————————————

รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานอื่น ๆ
มีดังนี้

ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะมาตรฐานการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เวอร์ชัน 1.0 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการอุปกรณ์ดิจิทัลในงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานสำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุและในห้องปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมการจัดการคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึก
ข้อมูลดิจิทัลแบบภายใน สื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบภายนอก ข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล


————————————————————————————————

สถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มีดังนี้

1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)

รายชื่อข้อเสนอแนะ ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0
Website Security Standard

30 ก.ย 57
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57
2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เวอร์ชัน 1.0
Web Application Security Standard

7 ก.ย 59
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59
3. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
Essential Information for Digital Signature
In progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 (อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง)
4. แนวปฏิบัติการแปลงเอกสารกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมยื่น e-Filing
Recommendation for e-Filing
In progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 59 มีมติให้มีการปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะฯ และนำเข้าประชุมคณะทำงานอีกครั้ง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5. การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร PDF
Digital Signing in PDF Document
In progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 มีมติให้มีการพิจารณาการจัดทำร่างต่อ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
6. การจัดทำหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน 1.0
Electronic Certificate

20 มี.ค. 60
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60
7. ข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดข้อมูลในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนิติบุคคล
Government Officer Certificate and Enterprise Officer Certificate
 In progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59
8. การให้คำยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล โดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0
Consent for Credit Information Disclosure via Internet

8 มี.ค. 60
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 60

————————————————————————————————

2. ด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Trade and Information Exchange)

รายชื่อข้อเสนอแนะ ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 1.0 <ยกเลิก>
Trade Services Message Standard

25 ส.ค. 58
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชนในกลุ่ม ECR Thailand
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
2. ข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เวอร์ชัน 2.0
Trade Services Message Standard

20 ม.ค. 60
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
3. การลงทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย เวอร์ชั่น 1.0
Registration for UN/LOCODE of Thailand

2 ส.ค. 59
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 5-2558 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
4. ข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เวอร์ชั่น 1.0
Registration Rules for ETDA Object Identifier Tree

13 ก.ย. 59
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 6-2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 59
5. ข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0
Classification and Identification of Government Services

7 ก.พ. 60
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยการจำแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ เลขที่ ขมธอ. 9-2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 60
6. การจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เวอร์ชั่น 1.0
e-Catalogue with UNSPSC for Products and Services

21 ต.ค. 59
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยการจัดทำแค็ตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัสสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 7-2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 59
7. ข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เวอร์ชัน 1
Trusted e-Commerce Merchants Guideline

20 ม.ค. 59
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยแนวทางผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ เลขที่ ขมธอ. 8-2560 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 59
8. ข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน
Using XML Message for Electronic Document Exchange
In  progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอ ผอ.สพธอ. เพื่อขออนุมัติประกาศเป็น ETDA Recommendation ต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
9. การกำหนดรหัสโรงแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เวอร์ชัน 1.0
Accommodation Codes for Tourism Industry

12 เม.ย. 60
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 60
10. การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสาร PDF/A-3
Developing Electronic Tax Invoice based on PDF/A-3
In  progress
เจ้าภาพหลัก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถานะปัจจุบัน :
นำเสนอ ร่างข้อเสนอแนะฯ ต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 มีมติให้ปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะ ฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอแนะ ฯ แล้วนำร่างข้อเสนอแนะ ฯ นำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอแนะ ฯ
11. รหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง
Code for Certification Locations

26 พ.ค. 60
เจ้าภาพหลัก : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สถานะปัจจุบัน :
ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยรหัสสถานที่ออกหนังสือรับรอง เลขที่ ขมธอ. 13-2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

————————————————————————————————

3. ด้านการสาธารณสุข (Health)

รายชื่อข้อเสนอแนะ ศึกษา จัดทำ นำเสนอ ประชาพิจารณ์ ประกาศ
1. บัญชีรายการข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย
Thai Medicines Terminology (TMT)

30 ก.ย 57
เจ้าภาพหลัก : ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
สถานะปัจจุบัน : ประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57

————————————————————————————————

4. ด้านการชำระเงิน (Finance)

————————————————————————————————