วิทยากร eStandard Center บรรยายหัวข้อ “ระบบ e-Cess กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดย สกย.

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดประชุมสัมมนา

rubberPrint etda1-newlogo-ict

 

เรื่อง “การให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ (Cess) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)”

9738

โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก eStandard Center นายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบ e-Cess กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์”

 38163       38164

ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ประมาณ 200 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพียงระบบเดียว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการตามระบบฯ