รายการเอกสารประกอบการประชุม TH-PMPG

รายการเอกสารประกอบการประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG)

Thailand Payment market_WelcomeScreen

รายการเอกสารประกอบการประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG)

เลือกการประชุมที่ต้องการ :

——————————————————————————————————————————–

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2558  วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558

 1  ระเบียบวาระ การประชุม Thailand Payment Market Practice Group
(TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 – 17.00 น.

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ
  1.1 การแต่งตั้งคณะทำงาน Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG)
  1.2 แผนดำเนินการร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับ Bulk Payment
  1.3 แผนดำเนินการและขั้นตอนการเวียนร่างมาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
  2.1 ร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (CD) สำหรับเสนอ ทมอ.
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
  3.1 MyStandards Readiness Portal นำเสนอโดย SWIFT
 2  เอกสารนำเสนอ การประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558  
 3  (ร่าง) มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงินสำหรับบริการชำระเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ
สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารการเวียนร่าง Working Draft ได้ที่นี่
 4  ร่าง มาตรฐานฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC INVOICE STANDARD
สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารการเวียนร่างมาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่นี่