งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ จัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

3210_0_1433935081

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ จัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม” หรือ Accreditation and Metrology: Supporting the Delivering of Health and Social Care

Picture3หนุนโครงสร้างการมาตรฐานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานของไทย ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยประโยชน์ให้เกิดคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า บริการ การบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่สมดุลในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย สมอ. เป็นหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการตรวจสอบรับรอง สร้างการยอมรับร่วม ลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า สร้างความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบและรับรองที่ดำเนินการในประเทศไทยว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3210_1_1433935081ภายในงาน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การมาตรฐานแห่งชาติกับการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย” และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตด้วย MSTQ” และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช บรรยายพิเศษ เรื่อง “การมาตรฐานของประเทศกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์อภิชัย มงคล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพงานบริการ และ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารกับการสนับสนุนความปลอดภัยอาหารและสุขภาพที่ดีของประชากร”

ภาพบรรยากาศอื่นๆ ภายในงาน

66ef33eeac6a88c20b8305473b25f481723903eccdc51b7a104dbcc25c24b99623e5dd0b715b85e299a8974a564761e125492713bae15488fb2bd1bd51da8d7f778ce9f52a13f2bc444c17f5bbd50949d91c33110de5669854587ca78cc30f42eb4ccdc51b7a104dbcc25c24b99623e5dd0b715b85