สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

Thailand Payment market_WelcomeScreen

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น โดย นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ สพธอ. ได้กล่าวเปิดการประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

IMG_3417

โดยในการประชุม มีการชี้แจงเรื่องแผนดำเนินการร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับ Bulk Payment รวมถึงนำเสนอองค์ประกอบของร่างมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันการเงิน สำหรับ Bulk Payment ด้วย

IMG_3288       IMG_3418

ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จะประกอบด้วย 4 ข้อความ ได้แก่ ข้อความระหว่างสถาบันการเงินเพื่อโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, ข้อความระหว่างสถาบันการเงินเพื่อหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ข้อความระหว่างสถาบันการเงินเพื่อรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และ ข้อความระหว่างสถาบันการเงินเพื่อโอนคืนเงินที่ได้ชำระดุลไปแล้ว ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  และนำเสนอแผนดำเนินการ ขั้นตอนการเวียนร่างมาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

IMG_3296    IMG_3311

ภายในการประชุม มีผู้แทนจากธนาคารและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากมาย จากธนาคาร, สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน   โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม

IMG_3299 IMG_3307 IMG_3314 IMG_3322 IMG_3326 IMG_3330