ISO 20022 ออกมาตรฐานข้อความใหม่ที่เกี่ยวกับ Financial Investigation

Federation of Finnish Financial Services จากประเทศฟินแลนด์ ได้พัฒนาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามมาตรฐาน ISO 20022 จำนวน 3 ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความที่ใช้รับส่งระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อขอข้อมูลด้านการบัญชีและบริการการชำระเงิน

สามาถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Message Definition Report ของข้อความดังกล่าว

ข้อมูลจาก http://www.iso20022.org