สมอ. จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอลงนามความร่วมมือกำหนดมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในการกำหนดมาตรฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 230 สมอ.

นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันซึ่งทุกฝ่ายยอมรับว่ามาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญทางการค้า และการดำเนินธุรกิจนั้น ทำให้กิจกรรมด้านการมาตรฐานมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการขยายขอบข่ายงานที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดมาตรฐานจำเป็นต้องดำเนินการให้ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สมอ. ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น สมอ. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยอาศัยความเป็นมืออาชีพของหน่วยงานเครือข่ายในแต่ละสาขา และในวันนี้ สมอ. ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่าง สมอ. กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อร่วมมือกันกำหนดมาตรฐานในสาขาสิ่งทอให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยมีกรอบความร่วมมือด้านการจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดมาตรฐานตามแนวทางสากล

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาสิ่งทอแล้ว ยังช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าสากล ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความคล่องตัวมากขึ้นอีกด้วย

เนื้อความข่าวจากเว็บไซต์ สมอ. http://www.tisi.go.th