งานสัมมนา “eStandard Day : Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร?” วันที่ 2 ต.ค. 58 พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

งานสัมมนา eStandard Day
ในหัวข้อ “Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร ?”

Welcome_estandardDay_final-02

งานสัมมนา eStandard Day
ในหัวข้อ “Standard เป็นปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government ได้อย่างไร ?”
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง Universe 1 ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า

——————————————————————————————-

new11 ร่วมตอบ แบบสำรวจข้อคิดเห็น แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกับ e-Commerce & e-Governmen ในอนาคต ที่นี่
eStandard Day Survey

 ————————————————————————————-

กำหนดการงานสัมมนา : eStandard Day Agenda

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา : 

เวลา หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
09.00 – 09.45  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.00 ต้อนรับผู้ร่วมงานและแนะนำรายละเอียดการสัมมนาพร้อมนำชมวิดีทัศน์เปิดงาน
10.00 – 10.30 กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรฐาน: ปัจจัยความสำเร็จในการทำ e-Commerce & e-Government”
โดย  นางสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
PDF
10.30 – 11.00 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มาตรฐานสร้างธุรกิจไทยที่ ๑ ในอาเซียน”
โดย  นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
PDF
11.00 – 12.00 เสวนาพิเศษในหัวข้อ “หาของง่าย ขายคล่องดี จ่ายเงินสะดวก ด้วยมาตรฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
ผู้ร่วมการเสวนา
1. นายประสงค์ ประยงค์เพชร   ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน สมอ.
 PDF
2. นายสันติ สุรรัตน์    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PDF
3. นายสมเกียรติ ไชยศุภรากุล   อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 PDF
ผู้ดำเนินรายการ
นายศุภโชค จันทรประทิน
ผู้จัดการงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 PDF
12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร้านค้าออนไลน์ได้อย่างไร”
โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
PDF
13.45 – 15.00 เสวนาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทรัฐกับนวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่”
ผู้ร่วมการเสวนา
1. นายบัญชา มนูญกุลชัย   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและกำกับระบบการชำระเงิน
ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
และรองประธานชมรมผู้ประกอบการ e-Payment & e-Money
3. นายสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เพย์สบาย จำกัด
และเลขาชมรมผู้ประกอบการ e-Payment & e-Money
PDF
4. นายศรัญ หวังธรรมมั่ง
Senior Manager – Business Development   บริษัท ไลน์ บิสเนส พลัส จำกัด
PDF
ผู้ดำเนินรายการ
นางมีสุข คุณดิลกชัยพัฒน์
15.00 – 15.15  รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครื่องมือสร้างธุรกิจ e-Commerce สู่มาตรฐานสากล ทั่วโลกยอมรับ”
โดย นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์
ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
PDF